Política de privacitat

OBJECTE
Les presents Condicions Generals d’Ús, Política de Privacitat i Venda (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.pollyanna.ad (en endavant, el lloc web) que Pollyanna SA (des d’ara “Pollyanna” ), posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els “Serveis”).

Pollyanna, amb domicili social al C / de l’Aigüeta, 14, AD500, Andorra la Vella – Principat d’Andoora, és una societat anònima titular d’aquest lloc web la utilització es regula mitjançant el NRT nombre A-700.747-F. Per contactar amb Pollyanna, pot utilitzar l’adreça de correu postal dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònica pollyanna@pollyanna.ad.
Per la pròpia naturalesa del lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s’adquireix segons els procediments recollits en la mateixa. Per tant, l’esmentada condició de Client suposa l’adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en que s’accedeixi al Lloc web. Pollyanna es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, Pollyanna recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals Pollyanna també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l’ús de les mateixes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les esmentades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

Finalment, per la naturalesa pròpia d’aquest lloc web, és possible que es modifiquin o s’incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixin al Lloc Web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

ACCÉS I SEGURETAT
L’accés als Serveis requereix el registre previ dels usuaris, un cop acceptin les condicions generals, passant a ser considerats com Clients.

L’identificador del Client estarà compost per la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l’accés al compte propi del Client, serà necessari la inclusió d’aquest identificador, així com d’una contrasenya que tindrà com a mínim 4 caràcters.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En aquest sentit, el Client es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que el Client conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en la manera en què es recull en el Lloc Web.

UTILITZACIÓ CORRECTA DELS SERVEIS
El Client s’obliga a usar els Serveis de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, es compromet a no:

utilitzar els Serveis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats oa l’ordre públic;
reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Serveis, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès;
realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat com una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a POLLYANNA o a tercers;
emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació;
El Client respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Pollyanna pugui patir, en ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altra no inclosa en aquestes condicions generals i / o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

Pollyanna vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per interrompre, a la seva discreció, el Servei o excloure al Client del lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o faltes tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualsevol conducta que a judici de Pollyanna resulti contraria a les Condicions Generals, les Condicions Generals de Contractació que operen per aquest lloc web, la Llei, les normes establertes per Pollyanna o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i / o prestigi de Pollyanna o els seus col·laboradors.

DRETS DE PROPIETAT
Tots els continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat de Pollyanna o de tercers, els drets al respecte ostenta legítimament Pollyanna , estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells clients que han enviïn al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a Pollyanna per a la reproducció , distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d’aquest lloc web s’hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: pollyanna@pollyanna.ad.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT
Amb independència del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, Pollyanna no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d’aquest lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten “tal qual” i són accessibles sense garanties de cap classe.

Pollyanna es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control , de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, Pollyanna no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part del Client es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir responsabilitats a Pollyanna en aquest sentit.

Pollyanna no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Pollyanna, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de Pollyanna, com ara: fallada de tercers , operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Pollyanna hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, Pollyanna no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

Pollyanna exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del Lloc Web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Pollyanna tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a la mateixa. En aquest sentit, Pollyanna no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o administrativa competent.

De la mateixa manera, Pollyanna exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus oa la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Pollyanna no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s’obliga a mantenir indemne a Pollyanna, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (incloent, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir Pollyanna que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva banda del que estableix les presents condicions Generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB
Pollyanna no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de tercers a través de connexions, vincles o links dels llocs enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en Pollyanna és exclusivament la d’informar al Client sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts pel Portal. Pollyanna no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços o de les conseqüències que es derivin de l’accés pels clients als mateixos. Els Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per la qual cosa Pollyanna no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

En el moment en què l’usuari decideix registrar al nostre web o cedir les seves dades personals a Grup Pollyanna mitjançant altres vies posades a la seva disposició, se sol·licitaran les dades estrictament necessàries per a la finalitat a la qual està destinat el apartat.
Les dades que ens facilitin seran incorporades al nostre fitxer de Clients, propietat de Grup Pollyanna, per tal i efecte de poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta rebudes; la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis en els quals es decideixi subscriure, donar-se d’alta, o utilitzar l’adequació d’aquests serveis a les preferències i als gustos dels usuaris, l’estudi de la utilització dels serveis per part dels usuaris, el disseny de nous serveis relacionats amb aquests serveis, l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Grup Pollyanna, actualment i en el futur. L’arxiu està inscrit a l’Agència de Protecció de dades de Andorra sota el títol Clients.

En prémer el botó d’enviar o enviant un suport físic amb les seves dades, l’usuari està donant el seu consentiment exprés i inequívoc del tractament de les seves dades, així com la cessió a les empreses del mateix grup. Grup Pollyanna enviarà als usuaris registrats, mitjançant comunicacions electròniques (correu electrònic, SMS) notícies i promocions relacionats amb les activitats empresarials, a tots els usuaris que prèviament ho hagin autoritzat a través dels apartats Newsletter i altres vies posades a la seva disposició.

Grup Pollyanna ha adoptat les mesures necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal com també evitar la seva alteració, pèrdua, el tractament o accés no autoritzat, adaptant-se al que s’estableix en la Llei qualificada 15/2003, de 18 de desembre, de protecció de dades personals.

En qualsevol moment els usuaris tenen dret d’accés, oposició, rectificació o supressió, segons els articles 15, 22, 23, 24 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre. Aquests drets es poden exercir davant el Servei d’atenció al Client de Grup Pollyanna, al c / l’Aigüeta 14 d’Andorra la Vella – Principat d’Andorra.

Únicament amb la finalitat d’oferir un millor servei a través d’aquesta pàgina i amb l’objectiu de facilitar-li l’ús, es poden recollir les dades següents: nombre de pàgines visitades, nombre de visites, i l’activitat i freqüència d’ús per part dels usuaris. Aquestes dades es poden utilitzar amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús de la pàgina web o per controlar-ne el funcionament tècnic.

Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc web www.pollyanna.ad.

En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari ni es registres seves adreces IP. L’ús de cookies es reserva exclusivament per facilitar a l’usuari l’accessibilitat al lloc web i per a la realització d’estadístiques.

La privacitat de tota la informació facilitada, tant per l’usuari a través dels mitjans de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través del lloc web, està regulada per la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre, i pels reglaments que la desenvolupen.

La informació i el material contingut en aquest lloc web han estat controlats perquè siguin exactes: no obstant això, aquesta informació i el material són subministrats sense cap garantia expressa o implícita. Grup Pollyanna no assumeix cap responsabilitat per qualsevol error o omissió en aquesta informació i material. Grup Pollyanna es reserva el dret a la seva exclusiva discreció, de modificar, alterar, afegir o eliminar parts d’aquestes Polítiques de Privadesa en qualsevol moment. Recomanem que examini aquesta política cada vegada que visiti el lloc web de Grup Pollyanna.

CONDICIONS D’ACCÉS AL LLOC WEB

L’accés al lloc web de Grup Pollyanna és gratuït. L’usuari es compromet i garanteix fer un ús del lloc web conforme a les disposicions establertes en aquestes condicions, el que disposa en la normativa aplicable, així com pel que fa referència a la moral i els bons costums.

En aquest sentit, l’usuari es compromet a: No utilitzar cap dels serveis, productes i / o continguts que Grup Pollyanna posa a la seva disposició, per mitjans o amb fins il·lícits, o expressament prohibits, abstenir-se de realitzar qualsevol activitat que pugui danyar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’activitat normal del lloc web de Grup Pollyanna.
En cas que l’usuari causés danys a tercers per l’ús de qualsevol producte, servei, contingut o eina facilitada del lloc web, o per fer un ús indegut, l’usuari exonera expressament a Grup Pollyanna de qualsevol responsabilitat que li pugui ser imputada.

A aquest efecte, l’usuari assumirà la responsabilitat única i exclusiva que pugui derivar-se com a conseqüència de l’anterior. Grup Pollyanna, per tal de garantir els drets en compliment d’aquestes condicions i el respecte a la legislació vigent, podrà:

Interrompre temporalment el servei sense previ avís i en qualsevol moment.
Modificar les condicions de prestació dels productes, serveis, continguts i / o eines.
Modificar el contingut dels serveis que integrin el lloc web, sense necessitat de comunicar-ho prèviament.
Comunicar als òrgans competents que actuïn en l’exercici de les seves competències, conductes, activitats o dades presumptament il·lícites dels quals Grup Pollyanna tingui coneixement.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per totes les qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d’aplicació la legislació andorrana i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li, a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del Principat d’Andorra.